phoneเปิดในแอป "สอบบรรจุ"
เปิดx

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ sobbanchu.com เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ sobbanchu.com นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ sobbanchu.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆ ตามกรอบที่ “sobbanchu.com” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ sobbanchu.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เรา” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ sobbanchu.com เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ “เรา” แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ “เรา” ทุกประการ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดติดต่อ “เรา” ได้ที่ contact@sobbanchu.com

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

“ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลได้ที่https://sobbanchu.com/privacy

2. เงื่อนไขทั่วไป

“เรา” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ “เรา” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “เรา” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆ เพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “เรา” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

 • 1. คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
 • 2. แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • 3. ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
 • 4. scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

3. ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

 • 1. “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ
 • 2. “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆ และหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
 • 3. “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ
 • 4. “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • 5. “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

4. การสมัครสมาชิก

 • 1. “ผู้ใช้บริการ” จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ การลงทะเบียนนั้นสามารถสมัครได้แบบที่อยู่อีเมล์ หรือ บัญชี Facebook หรือ บัญชี Google และเมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการอนุญาตให้ “เรา” ติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 • 2. “ผู้ใช้บริการ” ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในขั้นตอนการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ”เข้าสู่ระบบ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้ “เรา” สามารถจัดเก็บ และใช้งาน
 • 3. “ผู้ใช้บริการ” ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียนบัญชีได้ หาก “ผู้ใช้บริการ” อายุต่ำกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ”
 • 4. “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัว “ผู้ใช้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” จะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการป้อนอย่างไม่ถูกต้อง เรา จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 • 5. “ผู้ใช้บริการ” จะรับผิดชอบต่อบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของ“ผู้ใช้บริการ” และยอมรับที่จะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบัญชีของ “ผู้ใช้บริการ” ถ้าหาก “ผู้ใช้บริการ” พบการใช้งานใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย “ผู้ใช้บริการ” ต้องแจ้งให้ทาง “เรา” ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีบริการใดๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น “เรา” จะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ
 • 6. “ผู้ใช้บริการ” จะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ “เรา” จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “เรา” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ”เท่านั้น

6. การยกเลิกการใช้สินค้า หรือบริการ

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “เรา” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “เรา” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

7. การคืนเงิน

“เรา” เป้าหมายโดยรวมของ “เรา” คือการทำให้ “ผู้ใช้บริการ” มีความสุขและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของ “เรา” มากที่สุด ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ไม่พึงพอใจกับสินค้าหรือบริการของ “เรา” “ผู้ใช้บริการ” สามารถส่งคำขอการคืนเงินมาที่ sobbanchu@gmail.com ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อสำเร็จ คำขอจะได้รับการอนุมัติจาก “เรา” และใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 30-60 วัน

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ Subscription

1. การสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระเงิน

 • 1. “เรา” ยอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต บิลเพย์เมนต์ เมื่อเลือกวิธีการชำระเงิน “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับว่า “ผู้ใช้บริการ” มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีการชำระเงิน “ผู้ใช้บริการ” มีเงินทุนหรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอ และ “เรา” อาจให้คำแนะนำหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ “ผู้ใช้บริการ” ต้องปฏิบัติตามและตกลงก่อนใช้วิธีการชำระเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” เลือก
 • 2. “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการขอและตรวจสอบวิธีการชำระเงินของ “ผู้ใช้บริการ” ก่อนประมวลผลการชำระเงินของ“ผู้ใช้บริการ” หากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องอาจถูกยกเลิก
 • 3. การชำระเงินผ่านบิลเพย์เมนต์ “ผู้ใช้บริการ” สามารถนำบาร์โค้ดไปสแกนจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์บริการของเทสโก้โลตัส บาร์โค้ดจะหมดอายุใน 24 ชั่วโมง
 • 4. ราคาในเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องรับผิดชอบต่อภาษีอากรหรือภาษีศุลกากรอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 • 5. “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธคูปองหรือราคาโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ
 • 6. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจริง “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีราคาไม่ถูกต้อง(ตัวอย่างเช่น หากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ทำให้เกิดการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์หรือที่อื่น ๆ)
 • 7. “เรา” มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2. ประเภทของ “ผู้ใช้บริการ”

 • 1. ประเภทตลอดชีพ
  • 1.1 “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้บริการได้โดยไม่จำกัดวันเวลา หรือจนกว่า “ผู้ใช้บริการ” จะทำการยกเลิกการใช้สินค้า หรือบริการ
 • 2. ประเภท 1 ปี
  • 2.1 “ผู้ใช้บริการ” สามารถต่ออายุการใช้งานได้ทุกเมื่อ หาก “ผู้ใช้บริการ” ต่ออายุการก่อนครบ 1 ปี หรือตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนของบัญชีผู้ใช้ “เรา” จะทำการเพิ่มจำนวนวันที่เหลือกับจำนวนวันหลังต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
  • 2.2 เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการครบ 1 ปี หรือตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนของบัญชีผู้ใช้ “เรา” จะไม่ตัดเงิน “ผู้ใช้บริการ” โดยอัตโนมัติ
  • 2.3 เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ใช้บริการครบ 1 ปี หรือตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนของบัญชีผู้ใช้แล้ว แต่ยังไม่มีการต่ออายุ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้